Lees alles over onze terms & conditions

Alles wat je moet weten.

Terms & Conditions

Artikel 1: Definities
Boeking: De handeling(en) waarmee een Hotelverblijf bij Cityden Aparthotels wordt gereserveerd.

Boekingsbevestiging: De bevestiging met een overzicht van de Boeking welke na de Boeking aan de Klant wordt verstuurd.

Boekingsprijs: De totale kosten op grond van de Boekingsbevestiging.

Bedrijfsboeking: Een boeking verricht door een rechtspersoon in de uitoefening van diens onderneming, mits als zodanig kenbaar gemaakt aan Cityden.

Cityden Aparthotels: Cityden B.V., Cityden The Garden B.V., Cityden Zuidas B.V. of Cityden Amsterdam West B.V., afhankelijk van de (locatie van de) betreffende Boeking.

Cityden B.V.: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amstelveen, kantoor houdende aan de Professor J.H. Bavincklaan 3a (1183 AT) te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30283637.

Cityden The Garden B.V.: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amstelveen, kantoor houdende aan de Professor J.H. Bavincklaan 3a (1183 AT) te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69815097.

Cityden Zuidas B.V.: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amstelveen, kantoor houdende aan de Professor J.H. Bavincklaan 3a (1183 AT) te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65240243.

Cityden Amsterdam West B.V.: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amstelveen, kantoor houdende aan de Professor J.H. Bavincklaan 3a (1183 AT) te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 74441809.

Cityden Aparthotels: Cityden The Garden B.V. of Cityden Zuidas B.V., afhankelijk van de (locatie van de) betreffende Boeking.

Cityden Serviced Apartments: Cityden B.V., voornoemd.

Groepsboeking: Geldig op reserveringen bij Cityden BoLo District, Cityden Zuidas en Cityden Stadshart wanneer één of meerdere van de volgende regels van toepassing zijn: 8 of meer Studio’s en/of Appartementen per nacht, 16 of meer personen per nacht en/of een boekingswaarde vanaf € 4.000,-. Geldig op reserveringen bij Cityden Museumkwartier wanneer de volgende regel van toepassing is: 4 of meer Appartementen per nacht.

Hotelverblijf: Iedere Boeking bij een vestiging van Cityden met hotelvergunning.

Klant: De partij die een Boeking doet bij Cityden.

Lange termijn Boeking: een Boeking bij Cityden Aparthotels voor 14 nachten of meer.

Niet-restitueerbare Boeking: Een Boeking bij Cityden Aparthotels, zoals beschreven op de Website, waarbij annulering uitsluitend mogelijk is onder de voorwaarde dat de volledige Boekingsprijs verschuldigd blijft aan Cityden Aparthotels.

No-show: Het zonder annulering niet gebruik maken van een op grond van een Boeking te verstrekken verblijf aan een Klant.

Volledig flexibele Boeking: Een Boeking bij Cityden Aparthotels, zoals beschreven op de Website, waarbij onder bepaalde voorwaarden geannuleerd kan worden zonder volledige verschuldigdheid van de Boekingsprijs.

Website: De Website(s) van Cityden Aparthotels: www.cityden.com.

Artikel 2: Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Cityden Aparthotels en de Klant.

Door het doen van een Boeking erkent de Klant dat deze algemene voorwaarden op die Boeking van toepassing zijn.

Artikel 3: Boekingen
Met het doen van een Boeking komt een overeenkomst voor Hotelverblijf en extra diensten tot stand tussen de Klant en Cityden Aparthotels. De Boekingsbevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de Boeking en de Boekingsprijs.

Boekingen zijn onderworpen aan het voorbehoud dat de betreffende accommodatie(s) op de overeengekomen datum beschikbaar is/zijn.

Indien de betreffende accommodatie niet beschikbaar is doordat de accommodatie niet gereed is, de vorige Klant de accommodatie niet tijdig heeft verlaten of sprake is van een andere situatie die de beschikbaarheid tegengaat, inclusief overmacht van Cityden Aparthotels, wordt, tenzij Cityden Aparthotels een andere accommodatie beschikbaar heeft, de Boeking voor een redelijke termijn opgeschort totdat de betreffende accommodatie beschikbaar wordt. In een dergelijk geval is Cityden Aparthotels niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding aan de Klant.

Cityden Aparthotels heeft te allen tijde het recht om de Klant zonder opgaaf van redenen tijdens de verblijfsperiode over te plaatsen naar een andere vergelijkbare accommodatie van Cityden Aparthotels.

Alle tarieven vermeld op de Website zijn exclusief BTW en overige belastingen, aan wijziging onderhevig en kunnen zijn onderworpen aan een minimum verblijfsperiode. Aan tarieven en beschrijvingen van de accommodatie buiten de Boekingsbevestiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: In-/Uitchecken en No-show Cityden Aparthotels
De minimale leeftijd voor het in-checken is 18 jaar. Cityden Aparthotels heeft een 24-uurs receptie. Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 uur (GMT +1) op de eerste dag van de overeengekomen verblijfsperiode, waarbij de Klant o.a. de sleutelkaart overhandigd krijgt. Uitchecken geschiedt op de laatste dag van de overeengekomen verblijfsperiode vóór 11:00 uur (GMT +1), waarbij de Klant o.a. de sleutelkaart dient in te leveren.

Indien sprake is van No-show heeft Cityden Aparthotels het recht om de Klant het gebruik van de accommodatie te ontzeggen ter ingebruikgeving aan derden in welk geval de Klant de Boekingsprijs verschuldigd blijft. Ingeval van No-show bij een Bedrijfsboeking, niet zijnde een Niet-Restitueerbare Boeking, is de Klant alleen de Boekingsprijs voor de eerstvolgende nacht verschuldigd.

Artikel 5: Borg
Bij het inchecken vindt een autorisatie plaats op de creditcard van de Klant ter hoogte van de in de Boeking overeengekomen borg. Cityden Aparthotels kan de borg op ieder moment incasseren.

Cityden Aparthotels is na incassering pas gehouden tot restitutie van de borg wanneer na de verblijfsperiode genoegzaam blijkt dat de Klant aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Boeking en deze algemene voorwaarden heeft voldaan. Cityden Aparthotels kan een openstaande vordering op de Klant verrekenen met de borg. Bij de restitutie kan door de Klant geen aanspraak worden gemaakt op rente of koersverschillen van de valuta.

Artikel 6: Verplichtingen Cityden Aparthotels
Cityden Aparthotels is verplicht een accommodatie, zoals beschreven in de Boekingsbevestiging, aan de Klant ter beschikking te stellen gedurende de overeengekomen verblijfsperiode, behoudens de gevallen genoemd in art. 3 lid 2 jo. lid 3 en art. 4 lid 2 jo 5 lid 2, niet of niet volledige nakoming door de Klant van de verplichtingen jegens Cityden Aparthotels uit hoofde van de Boeking of deze algemene voorwaarden of overige gevallen van overmacht aan de zijde van Cityden Aparthotels.

Artikel 7: Verplichtingen Klant
De Klant is verplicht om de accommodatie tijdig en in overeenstemming met art. 4/art. 5 te betrekken.

De Klant is verplicht de accommodatie te gebruiken in overeenstemming met de Boeking en deze algemene voorwaarden gedurende de overeengekomen verblijfsperiode.

Volgens de Nederlandse wet is het verplicht om bij aankomst uw identiteit te verifiëren (via paspoort, ID-kaart of rijbewijs) om veiligheidsredenen. Alle bijbehorende gegevens worden veilig opgeslagen en vernietigd in overeenstemming met de GDPR-regelgeving.

De Klant is verplicht de accommodatie te gebruiken zoals een goede Klant betaamt. Hieronder wordt in elk geval verstaan dat de Klant:

De accommodatie hygiënisch, schoon, veilig en onbeschadigd houdt;

Eventuele schade met een dringend karakter (lekkages, brandgevaarlijke situaties, etc.) terstond aan Cityden Aparthotels meldt, bij gebreke waarvan de gevolgschade voor rekening van de Klant komt.

De Klant is verplicht de accommodatie aan het einde van de verblijfsperiode conform art. 4/art.5 te verlaten, bij gebreke waarvan de gevolgschade voor rekening van de Klant komt.

De Klant is verplicht de accommodatie aan het einde van de verblijfsperiode bij het uitchecken op te leveren zoals het bij de aanvang van het verblijf beschikbaar is gesteld. Iedere afwijking, behoudens normale slijtage, wordt geacht te zijn veroorzaakt door de Klant en komt voor diens rekening. Zaken van de Klant die na de oplevering zijn achtergelaten worden geacht te zijn prijsgegeven in de zin van art. 5:18 BW. Kosten van verwijdering hiervan komen voor rekening van de Klant.

Het is de Klant niet geoorloofd (kleine) wijzigingen aan te brengen aan de accommodatie, waaronder het aanbrengen van spijkers, schroeven, stickers etc.

De Klant is verplicht om Cityden Aparthotels toegang te verschaffen tot de accommodatie teneinde Cityden Aparthotels in staat te stellen de staat van de accommodatie op te nemen (o.a. voor toekomstige ingebruikgeving) en/of reparaties uit te voeren en/of daarvan het beheer te voeren (o.a. om te blijven voldoen aan de eisen van brandveiligheid). Cityden Aparthotels zal dergelijke reparaties, indien mogelijk, uitvoeren op werkdagen tussen 9:00 en 17:00. Wanneer de Klant de accommodatie (voor langere tijd) verlaat zorgt de Klant ervoor dat Cityden Aparthotels in staat is de accommodatie te betreden.

Het is de Klant niet geoorloofd overlast (waaronder in elk geval het bespelen van een muziekinstrument en/of het gebruiken van (harde) geluidsdragers na 22:00 (GMT +1)) te veroorzaken voor andere Klanten/derden.

Het is de Klant niet geoorloofd huisdieren te houden of te roken in de accommodatie. Het gebruik en het bezit van drugs, waaronder marihuana is (tevens op de balkons en in de tuin) strikt verboden en resulteert in een boete van € 250 per overtreding per dag. Bij overtreding hiervan zal tevens de Klant het gebruik van de accommodatie worden ontzegd, waarbij de Klant geen recht heeft op enige vergoeding of compensatie, Cityden Aparthotels haar vorderingen uit hoofde van de Boeking en deze algemene voorwaarden behoudt en de Klant verplicht is de schade die Cityden Aparthotels daardoor lijdt aan haar te vergoeden.

De Klant verplicht zich om zich bij het einde van het verblijf te laten uitschrijven uit de basisregistratie personen.

De Klant gaat ermee akkoord dat ten behoeve van veiligheid camerabeelden kunnen worden opgenomen en/of opgeslagen in de algemene ruimten van Cityden Aparthotels.

Het is de Klant niet toegestaan (een) derde(n) in de accommodatie te laten overnachten, behoudens (schriftelijke) toestemming van Cityden Aparthotels.

De Klant dient rechthebbende te zijn van de creditcard uit de Boeking en dient de creditcard bij het inchecken aan Cityden Aparthotels te tonen ter verificatie, bij gebreke waarvan Cityden Aparthotels de toegang tot de accommodatie kan weigeren totdat voldoende zekerheid voor betaling is geboden, zonder dat de Klant recht heeft op restitutie van de Boekingsprijs. Indien de rechthebbende bij het inchecken niet aanwezig kan zijn, dient tijdig contact opgenomen te worden met de betreffende locatie van Cityden Aparthotels.

Artikel 8: Annulering bij Cityden Aparthotels
Een Boeking bij Cityden Aparthotels kan uitsluitend per e-mail aan reservations@cityden.com en onder de volgende voorwaarden door de Klant worden geannuleerd:

Bij een Niet-restitueerbare Boeking is de Klant bij annulering 100% van de Boekingsprijs verschuldigd aan Cityden Aparthotels;

Bij een Volledig flexibele Boeking, waarbij geen sprake is van een Groepsboeking of Lange termijn Boeking, is de Klant geen annuleringskosten verschuldigd aan Cityden Aparthotels. In het geval van annulering binnen 48 uur voor de aanvang van het verblijf (gebaseerd op de inchecktijd 15:00 uur) is 100% van de Reserveringsprijs verschuldigd aan Cityden Aparthotels. Echter, voor reserveringen van 2-Slaapkamer Appartementen of groter met een Volledig Flexibele tarief, kunnen annuleringen alleen kosteloos worden gemaakt tot 5 nachten voor de aankomstdatum. Annuleringen die binnen 5 nachten voor de aankomstdatum worden gemaakt, zullen een annuleringskost van 100% van de Reserveringsprijs met zich meebrengen;

Bij een Volledig Flexibele Boeking die tevens een Groepsboeking betreft, zijn er andere voorwaarde van toepassing, welke staan vermeld in het (getekende) overeengekomen contract. 

Bij een Volledig Flexibele Boeking die tevens een Lange termijn Boeking betreft, is de Klant bij annulering geen annuleringsvergoeding verschuldigd aan Cityden Aparthotels tot 7 dagen vóór aanvang van de verblijfsperiode. Indien binnen 7 dagen vóór aanvang van de verblijfsperiode wordt geannuleerd is 100% van de Boekingsprijs voor de eerste 7 nachten verschuldigd aan Cityden Aparthotels. Bij vervroegd vertrek is de Klant bevoegd de resterende overeengekomen verblijfsperiode te annuleren met inachtneming van een annuleringstermijn van 7 nachten;

Bij een Volledig Flexibele Boeking die tevens een Bedrijfsboeking (waarbij er spraken is van een getekende overeenkomst en niet via derde partijen is geboekt) betreft, is de Klant bij annulering geen annuleringsvergoeding verschuldigd aan Cityden Aparthotels tot 24 uur vóór aanvang van de verblijfsperiode vóór 18:00. Indien binnen 24 uur vóór aanvang van de verblijfsperiode wordt geannuleerd is de Klant alleen de Boekingsprijs voor de eerstvolgende nacht verschuldigd aan Cityden Aparthotels. Bij vervroegd vertrek is de Klant bevoegd de resterende overeengekomen verblijfsperiode te annuleren met inachtneming van een annuleringstermijn van 1 nacht.

Cityden Aparthotels is gerechtigd de Boeking te annuleren wanneer valse of misleidende persoonsgegevens worden verstrekt, in welk geval de Klant 100% van de Boekingsprijs verschuldigd blijft.

Artikel 9: Betaling
Betaling bij Cityden Aparthotels geschiedt per bank of creditcard in euro’s en verder onder de volgende voorwaarden:
Bij een Niet-restitueerbare Boeking kan Cityden Aparthotels op ieder moment de creditcard van de Klant belasten en de Boekingsprijs incasseren.

Bij een Volledig flexibele Boeking kan Cityden Aparthotels op ieder moment de creditcard van de Klant belasten. Cityden Aparthotels kan de Boekingsprijs vervolgens incasseren wanneer de Boeking niet langer kosteloos geannuleerd kan worden door de Klant.

Artikel 10: Huisregels
Tijdens de verblijfsperiode is de klant verplicht om zich te houden aan de huisregels van Cityden, welke bij aankomst ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11: Overdraagbaarheid
Het is de Klant niet toegestaan (rechten en plichten voortvloeiende uit) de Boeking over te dragen aan een derde (waaronder cessie en verpanding) of het gebruik van de accommodatie anderszins aan derden te verschaffen, waaronder onderverhuur.
Door het doen van een Boeking verleent de Klant een onvoorwaardelijke en onherroepelijke machtiging aan Cityden Aparthotels om een derde in de plaats van Cityden Aparthotels te laten treden in de tussen Cityden Aparthotels en de Klant geldende Boeking.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
Cityden Aparthotels is slechts aansprakelijk jegens de Klant voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt onder de verzekering van Cityden Aparthotels. In geen geval is Cityden Aparthotels aansprakelijk voor:

Schade aan zaken van de Klant door diefstal, beschadiging, vernieling, inbraak of anderszins. De Klant dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering voor deze gebeurtenissen;

Letselschade van de Klant;

Schade veroorzaakt door spam, virussen en/of andere eventuele malware die kunnen worden verspreid via door Cityden Aparthotels gebruikte en ter beschikking gestelde elektronische kanalen/voorzieningen;

Onjuiste vermelding van tarieven en/of beschrijvingen van de accommodaties buiten de Boekingsbevestiging;

Vertraging van de Boeking zoals omschreven in art. 3 lid 2.

Artikel 13: Ontbinding
Cityden Aparthotels kan de overeenkomst met de Klant te ontbinden en de Boeking te herroepen, ongeacht of de overeenkomst (gedeeltelijk) is uitgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving, ingeval van:

Faillissement, onderbewindstelling, ernstige erosie van de kredietwaardigheid of overlijden van de Klant;

Niet-nakoming door de Klant van enige verplichting uit de overeenkomst of de huisregels van Cityden Aparthotels;

Staking van gebruik van de accommodatie door de Klant;

Het verstrekken van valse of misleidende persoonsgegevens door of namens de Klant.

Wanneer de Boeking op grond van het bovenstaande wordt herroepen is Cityden Aparthotels niet verplicht tot het betalen van enige vergoeding of compensatie en blijft de Klant de totale Boekingsprijs verschuldigd aan Cityden Aparthotels.

Artikel 14: Boeteclausule
Ingeval van niet-nakoming door de Klant van enige verplichting uit de overeenkomst met Cityden Aparthotels, verbeurt de Klant een boete van € 250,- per overtreding per dag dat de niet-nakoming voortduurt, welke boete kan worden verrekend met de borg.

Artikel 15: Registratie
Door het doen van een Boeking verleent de Klant een onvoorwaardelijke en onherroepelijke machtiging aan Cityden Aparthotels om zich bij het einde van het verblijf te laten uitschrijven uit de basisregistratie personen.

Artikel 16: Forumkeuze, toepasselijk recht
Eventuele geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam. Op de rechtsverhouding tussen Cityden en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Artikel 17: Boekingsbevestiging en communicatietoestemming
Door een reservering te maken bij Cityden Aparthotels, erkent en stemt de gast in met de volgende voorwaarden met betrekking tot e-mailcommunicatie.

  1. Toestemming om e-mails te ontvangen: De gast erkent en geeft expliciete toestemming om e-mails te ontvangen van Cityden Aparthotels voor communicatie en informatie met betrekking tot de reservering, het verblijf en andere hotelgerelateerde zaken. Deze e-mails kunnen onder meer reserveringsbevestigingen, updates, herinneringen, speciale aanbiedingen, promoties, verzoeken om feedback en andere relevante informatie bevatten.
  2. Omvang van de e-mails: De e-mails die door Cityden Aparthotels worden verzonden, kunnen informatie bevatten met betrekking tot de reservering van de gast, reserveringsdetails, incheck- en uitcheckprocedures, voorzieningen, diensten, faciliteiten, beleid, lokale attracties, evenementen en alle andere informatie die relevant kan worden geacht voor het verblijf van de gast.
  3. Communicatiekanalen: Cityden Aparthotels kan het e-mailadres gebruiken dat door de gast is verstrekt tijdens het reserveringsproces of elk ander e-mailadres dat de gast nadien heeft verstrekt, voor communicatiedoeleinden. De gast is verantwoordelijk voor het verstrekken van een geldig en toegankelijk e-mailadres. Cityden Aparthotels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen die voortvloeien uit het niet verstrekken van een nauwkeurig of toegankelijk e-mailadres door de gast.
  4. Afmelden: De gast heeft het recht om zich op elk moment af te melden of zich uit te schrijven voor het ontvangen van promotionele en marketinge-mails van Cityden Aparthotels door de instructies te volgen die in de e-mail zijn verstrekt of door rechtstreeks contact op te nemen met Cityden Aparthotels. De gast erkent echter dat afmelden kan resulteren in het missen van belangrijke updates en informatie met betrekking tot hun reservering en verblijf.
  5. Vertrouwelijkheid en openbaarmaking aan derden: Cityden Aparthotels respecteert de privacy van zijn gasten en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die via e-mail wordt gedeeld, wordt behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetten en -regels. Cityden Aparthotels zal gastinformatie niet openbaar maken of verkopen aan derden zonder de expliciete toestemming van de gast, behalve indien vereist door de wet of noodzakelijk voor het verlenen van hoteldiensten.
  6. E-mailbeveiliging: Hoewel Cityden Aparthotels redelijke maatregelen neemt om de beveiliging van zijn e-mailcommunicatie te waarborgen, erkent de gast dat e-mail geen volledig veilige communicatiemethode is. De gast stemt ermee in om eventuele risico’s te aanvaarden die gepaard gaan met de verzending van persoonlijke of gevoelige informatie via e-mail en stelt Cityden Aparthotels vrij van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit dergelijke verzending.
  7. Wijzigingen in de toestemming voor communicatie: Cityden Aparthotels behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst voor communicatietoestemming op elk moment te wijzigen of bij te werken. De bijgewerkte overeenkomst wordt van kracht zodra deze wordt gepubliceerd op de website van Cityden Aparthotels of andere geschikte communicatiemiddelen. Het voortgezette gebruik van de diensten van Cityden Aparthotels na eventuele wijzigingen houdt in dat de gast de herziene voorwaarden accepteert.


Artikel 18: Voorbehoud Representatie
Cityden Aparthotels streeft ernaar nauwkeurige weergaven van kamertype/appartementen te verstrekken op haar officiële website en platforms van derden. Het is belangrijk om te vermelden dat de afbeeldingen, plattegronden en beschrijvingen louter illustratief zijn. Ze dienen als algemene representatie en zijn niet bedoeld om specifieke rechten aan gasten te verlenen. Geen rechten kunnen worden ontleend aan deze voorstellingen.

Artikel 19: Verbod op mensenhandel
Cityden Aparthotels verbiedt strikt elke vorm van mensenhandel binnen haar panden. Mochten er gevallen van mensenhandel worden ontdekt, dan zullen deze direct worden gemeld bij de bevoegde wetshandhavingsautoriteiten. We zijn toegewijd aan het handhaven van een veilige en beveiligde omgeving voor al onze gasten en zullen krachtig optreden tegen individuen die betrokken zijn bij dergelijke illegale activiteiten.

Door een reservering te maken bij Cityden Aparthotels bevestigt de gast dat hij/zij de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze Reserveringsbevestiging en Toestemming voor Communicatie heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Cityden Aparthotels • Cityden Stadhart

Cityden Stadshart

Moderne kunst, mode, cultuur en tal van horecagelegenheden liggen allemaal voor het oprapen. Of, als je het liever wat groener hebt, dan is ook het Amsterdamse bos om de hoek.

Cityden Aparthotels • Cityden BoLo District

Cityden BoLo District

De hippe Amsterdamse wijk Bos & Lommer, ook wel BoLo genoemd, is sterk in opkomst. Er is hier altijd wel iets nieuws te ontdekken

Cityden Aparthotels • Cityden Zuidas

Cityden Zuidas

Gelegen in het zuiden van Amsterdam, sta je binnen een paar minuten op de Zuidas, het zakendistrict van de stad.

Cityden Aparthotels • Cityden Museumkwartier

Cityden Museumkwartier

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in deze historische wijk, maar er is ook genoeg te doen voor fashionista’s en foodies.

Onze locaties

Je vindt ons overal!